Disclaimer

Algemene toegangsvoorwaarden

De uitgever van deze website is Rentys SA, met maatschappelijke zetel te de Perckestraat 101 | 1180 Brussel | België – BTW BE 0474.106.997
Door het bezoek en het gebruik van deze website gaat u akkoord met de algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud.
Rentys behoudt zich het recht voor om op elk moment deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande of uitdrukkelijke kennisgeving.

Draagwijdte van de informatie

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor het verstekken aan informatie aan degenen die de website over de diverse producten en/of de door Rentys aangeboden financiële of andere diensten raadplegen.
Tenzij anders bepaald, kan de op deze website verstrekte informatie op geen enkele wijze worden beschouwd als een aanbod tot aankoop of verkoop van producten of diensten, of in het algemeen, of voor het afsluiten van een contract.
De informatie op deze website is niet bedoeld als persoonlijk advies, zij het financieel, fiscaal, boekhoudkundig, technisch of anderszins.
Deze website kan links naar andere websites van derden bevatten. Rentys aanvaardt geen aansprakelijkheid voor informatie op websites van derden toegangelijk via links op deze website.

Intellectuele eigendomsrechten

De informatie op deze website wordt beschermd door intellectuele eigedomsrechten die eigendom zijn van of waarvan de voordelen kunnen opgeeist door Rentys. Deze informatie mag niet worden gereproduceerd of afgedrukt, behalve voor uw persoonlijk gebruik en voor niet-commerciële doeleinden, op voorwaarde dat u duidelijk de eingenaar van de intellectuele eigendomsrechten vermeldt.
U gaat ermee akkoord deze informatie niet openbaar te maken, niet te reproduceren, niet te verkopen, in welke vorm en op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Rentys.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens

Rentys is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens verzameld via deze website.

Als bezoeker of gebruiker van deze website, gaat u ermee akkoord dat Rentys persoonlijke gegevens over u opslaat en verwerkt met inachtneming van enige wettelijke of reglementaire bepaling, met name het beheer van contractuele en precontractuele relaties, de preventie van misbruik en fraude, het opmaken van statistieken en tests, personeelsopleiding, het toezicht op de kwaliteit van de dienstverlening, business development en direct marketing.

Toegang tot persoonsgegevens die worden verzameld via deze website is voorbehouden aan personen die deze gegevens gebruiken in het kader van de uitoefening van hun functie. U hebt het recht om kosteloos en op schriftelijk verzoek of via een aanvraag op de website, Rentys te verzoeken deze gegevens niet langer te gebruiken voor business development of direct marketing van de persoonlijke gegevens die zijn verzameld via deze website.

U hebt het recht om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens en deze te corrigeren mochten ze onjuist blijken. Om deze rechten uit te oefenen, kan u een ondertekend en gedateerd schriftelijk verzoek verzenden naar Rentys.

Cookies kunnen worden gebruikt op de website om de dienstverlening te verbeteren. Cookies zijn compacte tekstbestanden die worden gekopieerd naar uw harde schijf. Ze vergemakkelijken de navigatie op de site en personaliseren de aangeboden diensten. U kunt uw browser zo configureren dat u op de hoogte wordt gesteld van verzonden cookies, of systematisch cookies weigeren. U erkent dat de efficiënte navigatie op de site in gedrang kan komen als de cookies worden geweigerd.

Toepasselijk recht en jurisdictie

De toegang tot, het bezoek aan of het gebruik van deze website is onderworpen aan de Belgische wetgeving. De Brusselse rechtbanken zijn, met uitsluiting van elke andere rechtbank, bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen met betrekking tot het gebruik van deze website.