Privacybeleid & Bescherming van de privacy

Algemeenheden

Het respecteren va uw privacy is voor Rentys NV  een prioriteit. Wij zien erop toe dat de verwerking van uw persoonsgegevens op een gepaste, relevante manier gebeurt en beperkt blijft tot de doeleinden waarvoor de gegevens worden ingezameld.

Dit document beschrijft de wijze waarop Rentys NV persoonsgegevens verwerkt en welke rechten u heeft.

Om zijn commerciële en wettelijke opdrachten te vervullen, moet Rentys NV persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de bepalingen van Verordening EU 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming) betreffende de bescherming van natuurlijke personen en het vrije verkeer van die gegevens.

Door gebruik te maken van deze website, geeft u aan akkoord te gaan met dit privacybeleid.

Veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens

Rentys NV onderneemt alle nodige stappen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen en zorgt ervoor dat uw gegevens worden beschermd tegen onder meer ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies of ongeoorloofde wijzigingen. Om de veiligheid en de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te garanderen, heeft Rentys NV de technische en organisatorische maatregelen getroffen.

Wat is een persoonsgegeven?

In de zin van artikel 4, 1° van de AVG (GDPR) is een persoonsgegeven ‘alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als ‘identificeerbare natuurlijke persoon’ wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon’.

Verwerkingsverantwoordelijke voor persoonsgegevens

De onderneming Rentys NV, met als maatschappelijke zetel  De Perckestraat, 101 te 1180 Brussel, en vertegenwoordigd door haar afgevaardigd bestuurder, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die zij verwerkt in het kader van de uitvoering van haar commerciële en wettelijke opdrachten. Dit houdt in dat zij, alleen of in samenwerking met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens bepaalt.

De Data Protection Officer (dpo@rentys.com) is de contactpersoon voor alle vragen die verband houden met de verwerking van uw gegevens en met de uitoefening van uw rechten uit hoofde van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GPDR).

Welke persoonsgegevens worden verwerkt door Rentys NV en voor welke doeleinden worden ze verwerkt?

Rentys NV verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

  • Identificatiegegevens (bv. naam, voornaam, geboortedatum);
  • Contactgegevens (bv. adres, telefoonnummer, e-mailadres);
  • Bankgegevens (bv. rekeningnummer).

Communicatie

Rentys NV verzamelt rechtstreeks persoonsgegevens (onder meer bij het aanmaken van een rekeningnummer voor klanten/leveranciers) of bij een contactaanvraag of bij dienstregistratie  . De verzamelde persoonsgegevens zijn enkel bedoeld  om zakenrelaties met bedrijven of hun vertegenwoordigers aan te vatten of verder te zetten.

Cookies

Deze website gebruikt ‘cookies’ (kleine tekstbestanden die in uw computer worden opgeslagen) die ons helpen de wijze te analyseren waarop bezoekers deze site gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om de wijze op te volgen waarop u de website gebruikt, om activiteitenrapporten van de website op te maken en u andere diensten met betrekking tot uw activiteit op de website aan te bieden.

Wie zijn de ontvangers van uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen en gebruiken geen enkele informatie voor andere doeleinden dan dewelke werden beschreven in dit privacybeleid, tenzij u voorafgaand toestemming geeft.

Derden

In sommige gevallen is het mogelijk dat uw persoonsgegevens worden gedeeld. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Sommige persoonsgegevens kunnen aan personen worden overgedragen die voor rekening van Rentys NV werken, om ze te verwerken in overeenstemming met de doeleinden waarvoor ze werden verzameld (bv. een transportbedrijf met betrekking tot een levering).

Bewaring van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Recht op toegang, rectificatie en tegenspraak

U beschikt over een welbepaald aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. LIEN? Vers finances.belgium.nl  Een aantal van die rechten zijn enkel in beperkte gevallen van toepassing.

  • U heeft het recht om uw persoonsgegevens die door Rentys NV worden verwerkt in te kijken;
  • U heeft het recht om de onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben zo snel mogelijk te laten corrigeren, en de vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen;
  • In een aantal gevallen die zijn vastgelegd in de AVG heeft u het recht de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen.

Aanpassen/Opzeggen van de nieuwsbrief

Onderaan iedere verstuurde nieuwsbrief of e-mailing, heeft u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of uw abonnement op te zeggen. Gelieve ons te contacteren indien u uw gegevens wenst aan te passen of uit onze bestanden te laten wissen. U vindt onze contactgegevens onderaan deze pagina.

Cookies uitschakelen

De meeste browsers zijn standaard geprogrammeerd om cookies te aanvaarden. U kunt uw browser echter opnieuw instellen zodat hij alle cookies weigert of aangeeft wanneer een cookie wordt verstuurd. Het is echter mogelijk dat bepaalde functies en diensten op onze website niet correct functioneren wanneer cookies in uw browser zijn uitgeschakeld.

Hyperlinks naar andere websites

Deze website kan hyperlinks naar andere websites bevatten die niet door Rentys NV worden beheerd of gecontroleerd. Rentys NV is aldus niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites, noch voor het beveiligingsbeleid van de gegevens die door derden wordt beheerd en van de onze kunnen verschillen.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Wanneer u vaststelt dat een aantal van uw persoonsgegevens fouten bevatten of onvolledig zijn of indien u uw rechten wilt uitoefenen, kunt u uw aanvraag als volgt indienen:

  • Per brief naar Rentys NV, Axis Parc – Rue Emile Francqui, 1 – B-1345 Mont-Saint-Guibert – België;
  • Per e-mail naar het volgende adres: dpo@rentys.com.

Gelieve bij uw aanvraag een kopie van uw identiteitskaart te voegen.

Uw aanvraag zal binnen 30 kalenderdagen worden behandeld. Indien uw aanvraag complex is of de dienst een groot aantal aanvragen dient te verwerken, zal die termijn met 60 dagen worden verlengd.

Vragen en feedback

Wij controleren eveneens het respecteren van dit privacybeleid. Gelieve ons te contacteren indien u vragen over dit beleid heeft:

Rentys NV
Rue E. Francqui, 1 – Axis Parc
B-1435 Mont-Saint- Guibert – België
+32 010 / 81.85.30
dpo@rentys.com